သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမွဳ

CAG အလုပ္ရွာေဖြေရး ဝန္ေဆာင္မွဳတြင္ စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ အလုပ္ရရွိနိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးနိုင္ပါသည္။ မည္သည့္နိုင္ငံက လာသူျဖစ္ပါေစ မိမိျဖင့္သင္ေတာ္ေသာ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုကို တရားဝင္အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္နိုင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ တရားဝင္အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံျခားတြင္ Professionals, Manager, Executives ရာထူးမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္နိုင္ျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။

Employment Pass
စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ ျပည္ပကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားနွင့္ Executives မ်ားကို အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးပါသည္။ ေလ်ွာက္ထားသူတိုင္းသည္ လက္ခံနိုင္ေသာ ပညာ အရည္အခ်င္းရွိမွသာလွ်င္ အေျခခံလစာ ၁ လ လ်ွင္ အနည္းဆံုး SGD 3600 ရရွိပါမည္။

S Pass
ဘြဲ႔ရျပီး အေတြ႕အၾကံဳအနည္းငယ္ရွိသူမ်ားကို အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးပါသည္။ ထိုသူသည္ ၁လ လွ်င္ အနည္းဆံုး SGD 2200 ရရွိပါသည္။

Work Permit
နိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လက္မွတ္ ရရွိသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိလုပ္လိုေသာ နယ္ပယ္မ်ားအား ေလွ်ာက္တင္ျခင္းျဖင့္ Work Permit ရရွိပါသည္။

စံုစမ္းနိုင္သည့္ အရာမ်ား