ပညာေရး

ဘြဲ`့လြန္ ဟိုတယ္စီမံခန့္ခြဲမွဳ

ဟိုတယ္စီမံခန့္ခြဲမွဳ ဘြဲ`့လြန္ ဘာသာရပ္တြင္ ဟိုတယ္စီမံခန္`့ခြဲမွဳကို အေျခခံမွ စ၍ နားလည္းေအာင္ သင္ၾကားေပးသည့္အျပင္ စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ အလုပ္သင္ပါ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္နိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းရရွိမည္ျဖစ္သည္။ စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ ၆လ စာသင္ျပီး ၆လ အလုပ္သင္ဝင္ေရာက္၍ သင္ၾကားရပါမည္။ UK or Singapore dip certificates မ်ားကို သင္ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္။ ဘြဲ႔ရျပီးလွ်င္ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္မွာ Diploma certificate နွင့္ Internship certificate နွစ္ခု ရရွိပါမည္။ ထုိ certificates မ်ားျဖင့္ စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းဆက္လက္ တတ္ရန္ ျဖစ္ေစ ၊ အလုပ္လုပ္ရန္ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

 

Diploma in Business Studies

စီးပြားစီမံ ခန့္ခြဲမွဳနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို အေျခခံမွ စ၍ ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ ထုိ diplomaတြင္ ဘာသာရပ္ ၈ခု ရွိျပီး ၈လ ၾကာ ပညာသင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

Advanced Diploma in Business Management

စီးပြားေရးပညာ ဆက္လက္သင္ၾကားလိုသူမ်ားအတြက္ Advanced diploma ဆက္လက္သင္ၾကားနိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းစာ ဆက္လက္သင္ၾကားျခင္းသာမက CAG သည္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္သည္ အထိ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

Executive Master in Business Management

ဒါရိုက္တာနွင့္မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခန့္ခြဲမွဳနွင့္ပတ္သတ္၍ လုပ္ငန္း အစမွအဆံုးထိ ေလ့လာနိုင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ရံုးခ်ိန္လြတ္ သင္ယူနိုင္ရန္ ကြ်န္ုပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

စံုစမ္းနိုင္သည့္ အရာမ်ား