ဘာေၾကာင့္ CAG ကို ေရြးခ်ယ္မလဲ?

နိုင္ငံတဝွမ္းမွ ကြ်မ္းက်င္ေသာ အတိုင္ပင္ခံမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ က်ယ္ျပန္စြာ ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

ကမၻာတဝွမ္းမွ ျပိဳင္ဘက္ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ထက္ ပိုေကာင္းေအာင္ ကြ်န္ုပ္တို့ကိုေရြးခ်ယ္သူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မွဳေပးေနပါသည္။

 

တေနရာတည္းမွာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားစြာ ရနိုင္ပါသည္။

CAG ၌ ေက်ာင္းတတ္ျခင္းမွစလို႔ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြျခင္း အျပင္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမွဳပါ တိုးတက္ျခင္းရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အာရွနိုင္ငံမ်ားတြင္ ရံုးခြဲမ်ားရွိျပီး တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြးေပးပါသည္။ မိမိနိုင္ငံမွျပည္ပနိုင္ငံသို႔မထြက္မွီ လိုအပ္ေသာ လူမွဳဆက္ဆံေရးနွင့္ အရည္းအခ်င္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။

စံုစမ္းနိုင္သည့္ အရာမ်ား