ဘာေၾကာင့္ CAG ကို ေရြးခ်ယ္မလဲ?

ဝန္ေဆာင္မွဳရယူသူတိုင္း၏ လိုအပ္ခ်က္တိုင္းကို ျဖည့္ဆည္းမေပးနိုင္ပင္မယ့္ တတ္နိုင္သေလာက္ အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မွဳ ေပးပါသည္။

နိုင္ငံမ်ားစြာမွ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားနွင့္ဝန္ေဆာင္မွဳယူလိုသူမ်ား အတြက္ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မွဳေပးနိုင္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုး အတိုင္ပင္ခံမ်ားကိုလည္း ခန့္အပ္ထားေပးေသာေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရ ခက္ခဲေနပါက တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားျပဳလုပ္၍ လိုအပ္ေသာ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပးစြမ္းနိုင္ပါသည္။

ပါဝင္ေသာ က႑မ်ား

?> image
ပညာေရး

ဘြဲ`့လြန္ ဟိုတယ္စီမံခန့္ခြဲမွဳ ဟိုတယ္စီမံခန့္ခြဲမွဳ ဘြဲ`့လြန္ ဘာသာရပ္တြင္ ဟိုတယ္စီမံခန္`့ခြဲမွဳကို အေျခခံမွ စ၍ နားလည္းေအာင္ သင္ၾကားေပးသည့္အျပင္ စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ အလုပ္သင္ပါ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္နိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းရရွိမည္ျဖစ္သည္။ စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ ၆လ စာသင္ျပီး ၆လ အလုပ္သင္ဝင္ေရာက္၍ သင္ၾကားရပါမည္။ UK or Singapore dip certificates မ်ားကို သင္ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္။ ဘြဲ႔ရျပီးလွ်င္ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္မွာ Diploma certificate နွင့္ Internship certificate နွစ္ခု ရရွိပါမည္။ ထုိ certificates မ်ားျဖင့္...

ဆက်ဖတ်ရန်
?> image
တိုးတတ္မွဳ

စီမံခန့္ခြဲမွဳနွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး တြင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေတြ`့အၾကံဳရွိေသာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားနွင့္ ဖြဲ`့စည္းထားေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ရပ္တည္နိုင္ေသာလူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးပါသည္။

ဆက်ဖတ်ရန်
?> image
သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမွဳ

CAG အလုပ္ရွာေဖြေရး ဝန္ေဆာင္မွဳတြင္ စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ အလုပ္ရရွိနိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးနိုင္ပါသည္။ မည္သည့္နိုင္ငံက လာသူျဖစ္ပါေစ မိမိျဖင့္သင္ေတာ္ေသာ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုကို တရားဝင္အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္နိုင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ တရားဝင္အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံျခားတြင္ Professionals, Manager, Executives ရာထူးမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္နိုင္ျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။ Employment Pass စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ ျပည္ပကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားနွင့္ Executives မ်ားကို အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးပါသည္။ ေလ်ွာက္ထားသူတိုင္းသည္ လက္ခံနိုင္ေသာ ပညာ အရည္အခ်င္းရွိမွသာလွ်င္ အေျခခံလစာ ၁ လ လ်ွင္ အနည္းဆံုး SGD 3600...

ဆက်ဖတ်ရန်

စံုစမ္းနိုင္သည့္ အရာမ်ား