ဆက္သြယ္ရန္

OUR PARTNERS

  • partner_image
  • partner_image
  • partner_image
  • partner_image
  • partner_image
  • partner_image
  • partner_image
  • partner_image
  • partner_image

GET IN TOUCH WITH US

CAG တြင္ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္နွင့္ ယူဆခ်က္မ်ားကို အေလးထားပါသည္။ ရင္းနွီးမွဳတိုင္းမွာ ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းက အစျပဳတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အကူအညီလိုတိုင္း ဆက္သြယ္လို႔ရပါသည္။ ၂၄နာရီ ၇ရက္ ပတ္လံုး ဖုန္းေခၚျခင္းျဖစ္ေစ ၊ စာပို႔ျခင္းျဖစ္ေစ အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မွဳ ရယူသူတိုင္း ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ အဆင္ေျပေစရန္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။