တိုးတတ္မွဳ

စီမံခန့္ခြဲမွဳနွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး တြင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေတြ`့အၾကံဳရွိေသာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားနွင့္ ဖြဲ`့စည္းထားေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ရပ္တည္နိုင္ေသာလူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးပါသည္။

စံုစမ္းနိုင္သည့္ အရာမ်ား